Secretary-General, Lok Sabha
     
   
  Smt. Snehlata Srivastava   
  (01.12.2017-  
     
 
Shri Anoop Mishra Shri P.K. Grover Shri P. Sreedharan
(01.12.2014-30.11.2017) (30.07.2014-30.11.2014) (01-05-2014 -30.07.2014)
     
Shri S.BalShekar Dr. T. K. Viswanathan Shri P. D. T. Achary
(01.09.2013-28.02.2014) (01.10.2010 - 31.08.2013) (01.08.2005-30.09.2010
     
Shri.G.C.Malhotra Shri S. Gopalan Shri S.N. Mishra
(14.07.1999-31.07.2005) (15.07.1996-14.07.1999) (01.01.1996-15.07.1996)
     
Dr. R.C. Bhardwaj Shri C.K Jain Shri K.C. Rastogi
(01.04.1995-31.12.1995) (31.12.1991-31.05.1994) (10.09.1990-31.12.1991)
     
Dr.Subhash C. Kashyap Shri Avtar Singh Rikhy Shri S. L.Shakdher
(31.12.1983-20.08.1990)  (18.06.1977-31.12.1983) (01.09.1964-17.06.1977)
     
     
   
Shri M.N. Kaul    
(15.08.1947-31.08.1964)