Secretaries-General, Lok Sabha
     
   
Shri Utpal Kumar Singh 
  (01.12.2020-  
     
     
Smt. Snehlata Srivastava Shri Anoop Mishra Shri P.K. Grover
(01.12.2017-30.11.2020) (01.12.2014-30.11.2017) (31.07.2014-30.11.2014)
     
     
Shri P. Sreedharan Shri S.BalShekar Dr. T. K. Viswanathan
(01-03-2014-30.07.2014) (01.09.2013-28.02.2014) (01.10.2010 - 31.08.2013)
     
     
Shri P. D. T. Achary Shri G.C.Malhotra Shri S. Gopalan
(01.08.2005-30.09.2010) (14.07.1999-31.07.2005) (15.07.1996-14.07.1999)
     
     
Shri S.N. Mishra Dr. R.C. Bhardwaj Shri C.K Jain
(01.01.1996-15.07.1996) (01.04.1995-31.12.1995) (31.12.1991-31.05.1994)
     
     
Shri K.C. Rastogi Dr. Subhash C. Kashyap  Shri Avtar Singh Rikhy
(10.09.1990-31.12.1991)  (31.12.1983-20.08.1990) (18.06.1977-31.12.1983)
     
     
   
Shri S. L.Shakdher Shri M.N. Kaul
(01.09.1964-17.06.1977) (15.08.1947-31.08.1964)